Sílvia Font Jansà

TERAPEUTA GESTALT

Llei de qualitat de reclamacions en l’atenció sanitària

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg 

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorg) van kracht geworden. Dit betekent o.a. dat je als zorgverlener de wettelijke plicht hebt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en dat je lid bent van een erkende klachtencommissie. Daarnaast zijn er richtlijnen over de informatieplicht en de inhoud van de behandelovereenkomst. De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie SCAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de SCAG Ledenadministratie aanvragen. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.

Llei de qualitat de reclamacions en l’atenció sanitària

A partir de l’1 de gener de 2017, va entrar en vigor la nova Llei Wkkgz (Llei de queixes en sanitat).  Això significa, entre altres coses, que com a proveïdor d’atenció mèdica té l’obligació legal de tenir una assegurança de responsabilitat civil profesional i que és membre d’un comité de queixes reconegut.  A més a més, existeixen pautes legals sobre l’obligació d ebrindar informació i contingut de l’enquadrament terapèutic. El terapeuta disposa d’una assegurança col.lectiva de responsabilitat profesional.

Qualsevol responsabilitat de la terapeuta está limitada a la quantitat que en els casos que hi poguéssin haber, sigui pagada per les asseguradores, augmentada amb la propia aportació económica (eigen risico).

En el cas de voler interposar una reclamació, pot presentar una queixar per escrit al comité de queixes de l’SCAG o Atenció Complementària de Llei Disciplinària. El seu metge pot informar-lo d’això.  També pot sol.licitar el formulari de queixes a l’Administració  de Membresia de l’SCAG.  La SCAG la derivarà y no obrirà el sobre si en ell hi consta “Comité de reclamacions”.

Ley Calidad de reclamaciones en la atención de Salud

A partir del 1 de enero de 2017, entró en vigor la nueva Ley Wkkgz (Ley de quejas en salud). Esto significa, entre otras cosas, que como proveedor de atención médica tiene la obligación legal de tener un seguro de responsabilidad civil profesional y que es miembro de un comité de quejas reconocido. Además, existen pautas legales sobre la obligación de brindar información y el contenido del encuadre terapéutico. El terapeuta dispone de un seguro colectivo de responsabilidad profesional. Cualquier responsabilidad del terapeuta está limitada a la cantidad que en los casos que pudieran haber, sea pagada por las aseguradoras, augmentado con la propia aportación económica (eigen risico).

En caso de querer interponer una reclamación, puede presentar una queja por escrito al comité de quejas de SCAG o Atención Complementaria de Ley Disciplinaria (TCZ). Su médico puede informarle sobre esto. También puede solicitar el formulario de quejas a la Administración de Membresía SCAG. La SCAG lo derivará y no abrirá el sobre si en él consta “Comité de Reclamaciones”.

Aquesta web utilitza cookies | Esta web utiliza cookies    + info
Privacidad